-----------\(^O^)/-----------001.png


產量少,再加上智障圖太多了,根本沒有一張比較像樣的圖wwwwww001.png
(種村有菜與我們的青春)會先從

圖這樣發。


收下


...繼續閲讀
  1. 2013/05/24(金) 02:55:57|
  2. ♧產物♧
  3. | 引用:0
  4. | 留言:0

這邊是骨架、眼睛,高興就畫的雜圖集中。

先放一下耍智障的圖WWW


123VDSJKG.png
4545781.png
ghghghgfhgf.png
TIHOPFSH1.png

要不要入教(ry也是一樣收下。

...繼續閲讀
  1. 2011/11/26(土) 17:19:51|
  2. ♧產物♧
  3. | 引用:0
  4. | 留言:0